iptal ve tam yargı dilekçe örneği

İptal ve Tam Yargı Davası Dilekçesi

Yargı kararlarına karşı itiraz yolunun açık olması bir anayasal zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. İdarenin uyguladığı her türlü işlem ve eylemlere karşı yargı yolu açıktır. Üstelik bu durum en temel anayasal haklar arasında yer almaktadır. Verilen bir yargı kararı sonrasında İptal ve tam yargı davası dilekçesi verilerek, karara itiraz edilebilmektedir. Peki iptal davası açma süresi ne kadar? İşte bu sorunun ayrıntıları!

İptal Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Elbette ki verilen yargı kararına itiraz edilmesi söz konusu olduğunda belirli bir içerisinde bu itirazın yapılması şarttır. Ancak bu sayede ilgili davanın işleme alınması mümkün olmaktadır. Genel olarak iptal davası süreleri iptal işleminin türüne göre değişiklik göstermektedir. Mesela Danıştay ile İdare Mahkemelerine karşı iptal davalarının açılma süresi 60 gündür. Vergi mahkemelerine karşı iptal davasında ise bu süre 30 gün kadardır. Ancak ilgili sürelerin tebliğ tarihiyle başladığını gözden kaçırmamak gerekmektedir. Elbette ki bu süreler içerisinde itiraz dilekçesi verilmezse bu karar da kesinleşmiş olacaktır. İptal dilekçesinin kabulünden sonra söz konusu kararın da kesinleşmediğini söylemek mümkün olmaktadır. Tam da bu noktada akıllara tam yargı davası nedir? Sorusu da gelmektedir. İşte bu soruya dair merak edilenler!

Tam Yargı Davası Ne Demektir?

Şayet iptal ve tam yargı davası dilekçe örneği verecekseniz, elbette ki tam yargı davası hakkında da bildi edinmek durumundasınız. Tam yargı davası ne demektir? Kişisel haklarının ihlal edildiğini düşünen vatandaşlar tarafından idari işlem ve eylemlere dair açmış olduğu idari dava olarak isimlendirilmektedir. Bu tür davalarda hukuki olarak idarenin sorumluluğu temel alınmaktadır. Medeni hukukta yer tazminat davaları genellikle tam yargı davalarının ilgi alanına girmektedir. Elbette ki tam yargı davaları idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluklarından da kaynaklı işlemlere karşı açılabilir.

Tam yargı davalarının günümüz itibariyle iptal esaslı olarak açılabildiği bilinmektedir. Bununla birlikte tam yargı davaları iptal ve tazminat esaslı olarak da açılabilmektedir. Bu aşamada devreye iptal ve tam yargı davası dilekçesinin tam ve doğru bir şekilde yazılması önem kazanmaktadır.

 

ADANA ( ) İ İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     :

 

VEKİLİ                      :

DAVALI                     :

DAVA KONUSU        : X tarih ve X nolu X Genel Kurul Kararının iptali neticesinde müvekkilin mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının tahsili için tam yargı davasıdır.

DAVA DEĞERİ       : X TL (On Bin Türk Lirası) Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.

AÇIKLAMALAR     :

Davalı idare tarafından müvekkilin X il içi yolcu taşıma yetki belgesi iptal edilmiş, işbu karar X tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Tarafımızca X tarih ve X nolu X Genel Kurul Kararının iptaline ilişkin X İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. X İdare Mahkemesi X K. Sayılı ilamı ile işbu hukuka aykırı kararın iptaline karar verilmiştir. (EK-1) İşbu karara istinaden tarafımızca X tarihinde davalı idareye müvekkilin mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının tarafımıza ödenmesi amacıyla talep dilekçesi gönderilmiş, X tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir. (EK-2) Davalı idare tarafından talep dilekçemize cevap verilmeyerek zımni red yapılmıştır.

Müvekkil uzun yıllar X il içi yolcu taşıma yetki belgesi ile X hattında yolcu taşımacılığı yapmıştır. Uzun yıllar X hattında yolcu taşımacılığı yapan müvekkilin, davalı idare tarafından il içi yolcu taşıma yetki belgesinin iptal edilmesiyle ticari esnaflık kariyeri lekelenmiştir. Yine müvekkil, il içi yolcu taşıma yetki belgesi iptal edilince yaklaşık X ay işsiz kalmış, müşterilerini de kaybetmiştir. Dolayısı ile  memleketine hizmet eden aynı zamanda para kazanabileceği bir iş olan X hattında X plaka No’lu araç ile uzun yıllar taşımacılık yapan müvekkilin X il içi yolcu taşıma yetki belgesinin iptal edilmesi ile özlük ve maddi haklarından mahrum kalmıştır.

Bu nedenle söz konusu işlemin iptali ile müvekkilin söz konusu haksız işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük haklarının ve maddi haklarının tahsili amacıyla işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :  5252 sayılı yasa, 4625 sayılı yasa, İYUK, HMK, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   :

1-) X İdare Mahkemesi X Sayılı ilamı (EK-1)

2-) X İdare Mahkemesi X Sayılı dosyanın CELBİ,

3-) Davalı idareye, müvekkilin mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının ödenmesi için yapılan başvuru dilekçesi (EK-2)

4-) X yıllarına ait X yolcu taşıma güzergah izin belgesi taşıma ücret ve zaman tarifesi (EK-3)

5-) Müvekkile ait Gelir İdaresi Başkanlığından alınan gelir listesi (EK-4)

6-) Müvekkilin geçmiş yıllarda il içi yolcu taşımacılığı yaptığı için kesmiş olduğu makbuzların bulunduğu 3 adet makbuz defterlerinin aslı (EK-5)

7-) İlgili Danıştay Kararları,

Keşif, Bilirkişi incelemesi, Her türlü yasal delil,

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah olunan tüm nedenlere binaen;

1) Davanın KABULÜ ile Davalı İdarenin yapmış olduğu Hukuka aykırı işlem nedeni ile müvekkilin uğramış olduğu maddi tazminatın FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIMIZ SAKLI TUTULARAK şimdilik X TL (On Bin Türk Lirası) BEDELİNİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI İDAREDEN ALINARAK MÜVEKKİLE VERİLMESİNE.

2) Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı idare üzerine bırakılmasını karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili

 

Category
Tags

No responses yet

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir