İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi

İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi Nedir?

Herhangi bir icra takibi söz konusu olduğunda itirazın iptali ve icra inkar tazminat dilekçesi devreye girmektedir. Çünkü icra takibine itiraz etmeyi istiyorsanız tarafınıza gelen haciz yolu takibine itiraz edebilirsiniz. Bu kapsamda akıllara İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi Nedir? Sorusunun gelmesi de gayet olağan bir durumdur. İşte bu konuya dair merak ettiğini tüm detaylar!

Tarafınıza açılmış olan bir genel haciz takibine yasal süre içerisinde itiraz edecek olursanız; başlatılmış olan icra takibi de duracaktır. Tam da bu noktada devreye İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi girmektedir. Zira alacaklının icra takibinin tekrar başlatılması için ilgili mahkemeye ‘’İtirazı İptali Davası’’ açması gerekmektedir. Peki İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi kimler tarafından verilir?

İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi Özellikleri

Başlatılmış olan icra takibi işlemine borçlunun ilgili takibe itiraz etmesi sonrasında, İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi verilmektedir. Şayet borçlu yasal süreç içerisinde icra takibine itiraz dilekçesi sunmamışsa icra takibi de kesinleşmiş olacaktır. Bu aşamadan sonra ise artık haciz işlemlerinin başlaması aşamasına geçilir.

İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi Ne Zaman Verilir?

Genel olarak İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi ne zaman verilir? 1 yıllık süre içerisinde icra takibi alacaklısı bu dilekçeyi verebilir. Bu 1 yıllık süre ise borçlunun ilgili icra dosyasına itiraz etmesiyle ilgili yapılan tebliğle başlamaktadır. Şayet alacaklı bu 1 yıllık süreyi aşacak olursa; artık icra takibinin devam etmesi de söz konusu olamaz.

İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesinde Dikkat Edilecekler

Elbette ki İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi içeriğinde birtakım özellikleri kapsamak durumundadır. Bundan dolayı bu dilekçenin detaylarına dair bilgi sahibi olmak beraberinde önemli kazanımları da getirecektir. Öncelikli olarak dilekçenin taraftarlar için belirlenmiş süre içerisinde verilmesi şarttır. Ayrıca ilgili dilekçenin şekil olarak da resmi evraklarda bulunması gerekli olan kurallara uygun bir şekilde olması da şarttır.

İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminat Dilekçesi Örneği

ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI        :

DAVALI        :

KONU         : Davalının İcra Müdürlüğünün ….esas sayılı dosyasına yaptığı asıl alacak ile tüm verilere ilişkin İTİRAZLARININ İPTALİ ile icra takibin devamına karar verilmesi talebi ve borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçlunun alacağın % 20 ından aşağı olmamak üzere kötü niyet/icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi talebidir.

DOSYA NO   : .. İcra Müdürlüğü 2017/10556 E. Sayılı dosya.

HARCA ESAS DEĞ.: …..

AÇIKLAMALAR       :

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak davalı ….. ile 13.04.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin olarak 13.04.2015 tarihli 0042965 sıra nolu sözleşme ile aylık ücret … TL+KDV olarak; 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ilişkin 28.01.2016 tarihli …./4-S/1 sıra nolu sözleşme uyarınca aylık ücret …. TL+ KDV olarak; 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ilişkin 31.01.2017 tarihli ……nolu sözleşme uyarınca aylık ücret ….. olarak sözleşme akdedilmiştir.

Borçlu-mükellefin talebi üzerine aramızdaki sözleşme … tarihinde feshedilmiş ve Ticari Defterleri kendisine teslim edilmiştir. Yapılan fesih davalı yanın talebi üzerine gerçekleşmiş HAKSIZ BİR FESİHTİR.

Davalı tarafça 13.04.2015 tarihli 0042965 sıra nolu sözleşmeden kaynaklı 13.04.2015-31.12.2015 dönemine ait 9 aylık ücret ile 28.01.2016 tarihli 1385/4-S/1 sıra nolu sözleşmeden kaynaklı 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ait 12 aylık ücreti ve 01.2017 tarihli 2017/1385/36-S/1 nolu sözleşmeden kaynaklı 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ait 12 aylık ücretleri vadesinde ödenmemiş ve 2017 yılı sonuna kadar olan diğer aylara ilişkin ücret alacakları da haksız fesih durumu nedeniyle Sözleşmenin 8.1 maddesi uyarınca MUACCEL HALE GELMİŞTİR.

Borçlu …..Anonim Şirketi’ne 12.09.2017 tarihli ihtarname gönderilmiş, ihtarname 14.09.2017 tarihinde borçlu tarafından tebliğ alınmış-tebellüğ edilmiş, 14.09.2017 tarihinde tarafıma borçlu ile aramızda akdedilen sözleşmenin bir fotokopisinin kendilerine gönderilmesi amacıyla 14.09.2017 tarihinde tarafıma ihtarname gönderilmiş, kargo ile talep edilen ve taraflar arasında imzalanıp akdedilen sözleşmenin bir fotokopisi borçluya gönderilmiştir.

Borçlu …..Anonim Şirketi’ne karşı …. tarihinde …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/10556 numaralı dosyası kapsamında ilamsız takip başlatılmış ve bu kapsamda ihtarnamedeki gibi .. ₺ tutarında ödeme emri gönderilmiştir. İcra ödeme emrinde; cari hesap bakiye alacağı (2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait muhasebeci/ mali müşavirlik ücreti) şeklinde alacağın dayanağı belirtilmiştir.

Borçlu şirket 05.10.2017 tarihli itiraz dilekçesi ile ilamsız icra takibine itiraz etmiş ise de sözkonusu İTİRAZ DİLEKÇESİ BUGÜNE KADAR TARAFIMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR.

Borçlu şirket takibe itiraz etmiş ise de; davalı şirket ile yapmış olduğum sözleşmeler uyarınca, … tarihinden sözleşme fesih tarihine kadar davalı Şirkete mali müşavirlik hizmetlerini yaptım, … dönemlerinde tüm muhasebe kayıtlarını bizzat tuttum ve şirketin sözleşme dönemindeki tüm beyannamelerini bizzat kendim verdim. Bunlar yadsınamaz gerçekler olup, Vergi Dairesi kayıtları ile de sabittir.

Sayın mahkemece, davalı şirketin bağlı bulunduğu … Vergi Dairesinde bulunan …. vergi mükellefiyeti ile ilgili olarak … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden, sözleşmelerin ait olduğu dönemlerde beyannamelerin kimin tarafından verildiğinin mahkemenizce sorulmasını ve vermiş olduğum beyannamelerin ve diğer işlemlerin kayıtlarının getirtilmesini talep ediyorum.

Bu yönde mahkemenizce yapılacak araştırma sonucunda benim davalı şirkete vermiş olduğum mali müşavirlik hizmetleri sabit olacaktır.

Davalı borçlunun itirazı haksız olup, bu nedenle mahkemenizce iptali gerekmektedir. Arz ettiğimiz sebeplerle işbu itirazın iptali davasını açmak ve davalı yan kötü niyetle iş bu itirazı yapmış bulunduğundan yüzde 20 icra inkar tazminatı talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

Borçlu-mükellef …’nin Ek’te sunduğumuz Ticari Defterlerine ait … ve 2017 yılsonu genel detay mizanı, Ticari Defterlerini teslim ettiğimiz …. tarihli Genel Detay Mizanı ve …. tarihi itibariyle yevmiye kayıtları ile kendisinde mevcut önceki yıllara ait Ticari Defterleri ile dosyaya sunduğumuz Sözleşmeler ve diğer mevzuat hükümleri gereğince alacak tutarımız sabittir.

davalı şirketin üzerine kayıtlı menkul, gayrimenkul ve araçları ile banka hesapları üzerine İ.İ.K.nun 257.maddesi uyarınca İHTİYATİ HACİZ konulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: 3568 sayılı Kanun, İİK, HMK, TBK, TTK, Diğer İlgili Yasa Ve Yönetmelikler, Yargıtay kararları

DELİLLERİMİZ    :

1-13.04.2015 tarihli … sıra nolu sözleşme,

2-28.01.2016 tarihli .. sıra nolu sözleşme

3-31.01.2017 tarihli .. nolu sözleşme

4- Serbest meslek makbuzları,

4- … İcra Müdürlüğü’nün … numaralı dosyası,

5-Davalı şirketin …. Vergi Dairesinde bulunan …. vergi mükellefiyeti kayıtları Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği kayıtları,

6- Ticari defter ve kayıtlar,

7- Banka kayıtları,

Davalının bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE İSTEM       :

Yukarıda arz ve izah olunan ve resen takdir edilecek nedenlerle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı İTİRAZIN İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİ,

Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan takip konusu alacağın % 20’INDAN AZ OLMAMAK ÜZERE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA/KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA MAHKÛM EDİLMESİNE,

Dava harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin karşı yana tahmilini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı

EKLER             :

İcra Müdürlüğü’nün….esas sayılı dosyasının bir örneği

04.2015 tarihli …. sıra nolu sözleşme,

01.2016 tarihli ….1 sıra nolu sözleşme

01.2017 tarihli …. nolu sözleşme

Serbest meslek makbuzları

Nüfus kayıt örneği

Yargıtay kararları

 

Category
Tags

No responses yet

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir